Jarosław Pacuła

Podstawową dziedziną moich zainteresowań i refleksji naukowej jest językoznawstwo. Z racji ukończonych studiów koncentruję się na relacjach język – rzeczywistość pozajęzykowa oraz świat – słowo, które rozpatruję zarówno w płaszczyźnie synchronicznej, jak i diachronicznej. Tak ujmowanym kwestiom filologicznym poświęciłem pracę magisterską pt. Problem epistolografii lagrowej w świetle języka i aktu komunikacji, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej. Jako mieszkaniec Oświęcimia postanowiłem dołożyć cegiełkę do badań języka drugiej wojny światowej, bo choć od ponad pół wieku mówi się o potrzebie takich badań, przed nauką wciąż stoją nierozpoznane przestrzenie językowej rzeczywistości wojennej. Publiczna obrona dysertacji doktorskiej odbyła się w listopadzie 2006 roku. Rozprawa zatytułowana Rzeczywistość obozowa odzwierciedlona w polszczyźnie więźniów oświęcimskich. Studium leksykalno-semantyczne. Od samego początku pracy moje zainteresowania ukierunkowane były na zagadnienia leksykologiczne. Jestem autorem monografii Auschwitz – słowa i milczenie. Studium leksykalno-semantyczne (2010), autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych (publikowanych m.in. w czasopismach: „Język Polski”, „Polonica”, „Kwartalnik Językoznawczy”, „Kwartalnik Polonistyczny”), a także współredaktorem prac: Poetyka gestów. Język – literatura – kultura (2012), Miasto i peryferia (2012), redaktorem naukowym dwóch numerów „Świata i Słowa”: Słowem (od- i do-) malowane (2010); Wspólnotowy język (2011). Drugim obszarem moich zainteresowań są zagadnienia związane z edukacją. Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Z rekomendacji Uniwersytetu Śląskiego pełnię funkcję rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników (jestem autorem kilkudziesięciu opinii). W ramach dydaktyki akademickiej prowadzę zajęcia z metodyki kształcenia językowego. Z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej związałem się w 2007 roku. Prowadzę zajęcia z historii języka, gramatyki historycznej i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, ale często wykorzystuję wiedzę językoznawczą do analiz zagadnień związanych z szeroko rozumianym projektowaniem komunikacji. Jestem członkiem Komisji Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.